โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการจัดดอกไม้”

คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดทำโครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการจัดดอกไม้” ณ ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว ชั้น 2 อาคาร B  เพื่อสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ ให้ประสิทธิผลสูงสุดกับนักศึกษาเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะของตนเองได้

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท