ประวัติวิทยาลัยฯ

รหัสสถานศึกษา 
10100910

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ชื่อภาษาอังกฤษ
Thaksina Business Technological College

ชื่อเดิม 
โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ชื่อย่อ
TSN

ประเภทสถานศึกษา
วิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

เขตพื้นที่ทางการศึกษา
เขต 2  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ที่ตั้ง
เลขที่ 850  ถนนรามอินทรา กม.12 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ความมุ่งมั่นในการสร้างสถานศึกษาให้มีคุณภาพฉันใด ก็เปรียบเสมือนกับการช่วยประเทศชาติให้มีทรัพยากรมนุษย์ที่สูงด้วยคุณภาพฉันนั้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ กำลังสำคัญที่รวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ท่านดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เสมือนกับการลงทุนทางการศึกษาให้บ้านเมือง อันเป็นผลถึงสร้างชาติให้พัฒนา ดังคำกล่าวว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” และต่อมา ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ได้สืบทอดเจตนารมณ์ ด้วยการสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ในปีพุทธศักราช 2536 ซึ่งขณะนี้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่เลขที่850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 เป็นสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งเปิดทำการสอนและก่อตั้งโดย ดร.สุข พุคยาภรณ์ เดิมเปิดสอนวิชาช่างอุตสาหกรรมและช่างอื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้เปิดสอนวิชาบัญชี แผนวิชาธุรกิจทั่วไป จนในปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. สายวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาการตลาดเพื่อตอบสนองการขยายกิจการทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีการพัฒนางานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว การค้าขาย การประกอบธุรกิจ SME โดยมี ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2549 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา และนางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน มีนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะสร้างวิทยาลัยให้มีระเบียบวินัย และมีคุณลักษณะพึงประสงค์ สถานที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน สะอาดร่มรื่น อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และให้ฝึกงานในสถานประกอบการ ส่งเสริมให้นักเรียน จัดกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกับหน่วยงาน และสถาบันที่มีชื่อเสียงของเอกชนและรัฐบาล เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ครู-อาจารย์เป็นผู้มีคุณวุฒิ ให้การดูแล นักเรียน-นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท