ผู้ก่อตั้ง

ประวัติผู้ก่อตั้ง

ประวัติโดยย่อ

ดร.สุข พุคยากรณ์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2459 ที่บ้านริมน้ำ ตำบลคลองสิบ อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนที่ 5 ของ นายพุกและนางหรั่ง พุคยาภรณ์ เมื่อเยาว์วัยศึกษาเบื้องต้นที่วัดแสนเกษมจบ ป.4 เมื่อ พ.ศ.2470 แล้วบวชเป็นสามเณรอยู่ 30 วัน หลังจากลาสิกขาแล้วกลับไปช่วยบิดา มารดาทำการค้า พ.ศ. 2475 แยกตัวออกไปทำการค้าด้วยตนเองเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เริ่มจากพายเรือขายของ ซื้อ-ขายของชำ ซื้อ-ขายข้าวเปลือก จนกระทั่งซื้อโรงสีดำเนินกิจการเอง ในพ.ศ. 2490 ใช้เวลาตั้งตัวในระยะต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2475 – 2490 รวม 15 ปีเศษ 

พ.ศ. 2496 เริ่มงานรับเหมาก่อสร้างโดยร่วมกับเพื่อนตั้ง บริษัท ส่งเสริมสถาปัตย์ ที่บริเวณประตูน้ำ กิจการเจริญขึ้นโดยลำดับ ดร.สุข สะสมประสบการณ์จากการทำงานด้วยตนเองศึกษาด้วยตนเอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตท่านถือเป็นบทเรียนไม่เคยท้อถอย คติของท่านที่ผู้ใกล้ชิดได้ยินได้ฟังท่านพูดเสมอว่า 

“การศึกษาคือชีวิต และชีวิตคือการกระทำ” 

พ.ศ.2510 รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชนจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้เริ่มสร้างสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ซึ่งในปัจจุบันได้ขยายไปหลายแห่ง ประกอบไปด้วย โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ โรงเรียนไทยบูรพาบริหารธุรกิจ โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โรงเรียนสตรีพณิชยการ โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา

ต่อมา พ.ศ.2513 เป็นปีที่รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชทานนามวิทยาลัยและเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียนหลังแรกเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2515 

ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้พยายามเอาใจใส่ต่อการดำเนินกิจการของวิทยาลัยแห่งนี้ ด้วยการหาผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์มาบริหารและเป็นอาจารย์สอน โดยมุ่งมั่นต่อการพัฒนามิได้ย่อท้อ จนทบวงมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนประเภทจาก วิทยาลัย มาเป็น มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2530 ก่อให้เกิดความภูมิใจแก่ท่านมาก ต่อมาท่านเห็นว่ามีเยาวชนที่อยู่ห่างไกลต้องการศึกษา จึงขออนุญาตเปิดวิทยาเขตชลบุรีขึ้นในปี พ.ศ.2530 อีกแห่งหนึ่ง

ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ  

 • สมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพฯ
 • ประธานศูนย์เยาวชนบางเขน
 • ประธานจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
 • กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมโรงสี
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษาสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารแห่งประเทศไทย
 • ประธานกลุ่มโรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ

ประวัติผู้สืบทอด

การจัดการศึกษาที่มีทุนทรัพย์น้อยและธนาคารทวงถามตลอดเวลา โอกาสที่จะจัดการศึกษาได้เป็นผลเลิศนั้นไม่ง่ายเสียแล้ว การศึกษาเป็นงานละเอียดอ่อนทุกอย่างเป็นกฎระเบียบ สำหรับดิฉันไม่มีประสบการณ์ แต่มีความตั้งมั่นในจุดหมาย เป้าหมาย ทำอย่างไรจึงจะจัดการศึกษาให้เป็นผลสำเร็จ อาจจะเป็นการท้าทายความสามารถหรือจะต้องมีความอดทนของผู้ดำเนินกิจการ ความอดทนจึงเป็นพลังให้เกิดเป็นการกระทำเรื่อยมา ฝังจิตฝังใจ ตั้งมั่นทำการศึกษาให้ได้ดี วิชาการให้เป็นเลิศ วัฒนธรรมไทยต้องอยู่คู่กับวิทยาลัยเป็นที่หล่อหลอมเยาวชนให้เป็นคนมีสัมมาธิฐิ ให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้รักความเป็นไทย รักวัฒนธรรมไทย ประหยัดซื้อ ประหยัดใช้ ประหยัดเงินตรา ซื้อสินค้าไทย อบรมให้นักเรียนรักวิชาที่ได้ร่ำเรียน เพื่อนำไปปฏิบัติ มีความมุ่งมั่น ขยัน แข็งแรง ในการทำงานส่วนรวมให้มีความรับผิดชอบ มีความรู้สร้างสรรค์ มีน้ำใจก้าวไปเพื่อสังคม มุ่งเน้นการบริการ ยึดมั่นมีคุณธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การทำการศึกษา ดิฉันยึดมั่นในคุณธรรม มีความเมตตา มีความอดทน เอื้อเฟื้อ เป็นแนวทางปฏิบัติตลอดมา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและยึดถือปฏิบัติตลอดไป การที่เราได้จัดการศึกษามาถึงปัจจุบันดิฉันได้อบรมบุตรให้มีคุณธรรม มีเมตตา เอื้อเฟื้อ จะเป็นตราประทับชีวิตของผู้ถือปฏิบัติอันดีงามไปตลอด

ประธานที่ปรึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค

ประวัติ ผู้รับใบอนุญาต

เป็นบุตรของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ และนางมาลินี พุคยาภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2507 มีพี่-น้อง จำนวน 5 คน คือ

 1. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
 2. นางบุษบา ชัยจินดา
 3. นางสาวจรรยา พุคยาภรณ์ 
 4. นายฐาปนพงศ์ พุคยาภรณ์
 5. ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์

สมรสกับ นางอลิสา พุคยาภรณ์ มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ

 1. นายเกรียงไกร พุคยาภรณ์ 
 2. นางสาวกมลชนก พุคยาภรณ์ 
 3. นายกรกฎ พุคยาภรณ์

การศึกษา

 • จบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาเอกภาควิชาจิตวิทยาการบริหาร California School of Professional Psychology
 • ปริญญาเอก บริหารการศึกษา Illinois State University
ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท