คณะวิชาการการค้าปลีก

สาขาธุรกิจค้าปลีก เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานได้จริง พร้อมกับการหารายได้เสริมระหว่างเรียน ศึกษาแนวคิดด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทำให้มีความพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงาน ได้เรียนรู้การบูรณาการรูปแบบการทำงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจ ในรูปแบบห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือธุรกิจร้านอาหาร เฟรนไซส์ต่างๆ ซึ่งทางวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับบริษัทในเครือ ทำการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถทำงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจต่างๆได้

ปัจจุบันคณะวิชาการตลาด จัดการเรียนการสอน 

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  – ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก เรียนทวิภาคี หลักสูตร 3 ปี 
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  – ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เรียนทวิภาคี หลักสูตร 2 ปี

ความรู้ที่จะได้รับ

 • ศึกษาการจัดการสินค้าในร้านค้าปลีก
 • งานจัดการสินค้าภายในร้านอาหาร
 • การจัดสัมมนาการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจค้าปลีก
 • ศึกษางานป้องกันการสูญเสียของสินค้าในธุรกิจอาหารและบริการ
 • ศึกษางานบริการลูกค้าในธุรกิจอาหารและบริการ
 • ศึกษาการปฏิบัติงานสินค้าในร้านค้าปลีก
 • ความรู้การขายสินค้าและบริการ
 • งานจัดการสินค้าและการให้บริการในธุรกิจอาหาร
 • มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลีกเบื้องต้น
 • เทคโนโลยีเบื้องต้นเพื่อการบริการลูกค้า
 • การสื่อสารงานขายและบริการ
 • งานธุรกิจอาหารและบริการ

แผนการเรียนในระดับชั้น ปว

แผนการเรียน

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวช.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก


แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก


แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส. (ม.6)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก


แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส. (ม.6)

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

ผู้จัดการห้างค้าปลีก

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

เจ้าของกิจการ(ร้านค้า) 

ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการฝ่ายขาย

ธุรกิจส่วนตัว

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดธุรกิจค้าปลีก

#Label

ติดต่อสาขาวิชาการตลาด

02-512-3999 ต่อ 601 , 02-5176737
@TSNTHAITECH
INFO@TSN.THAI-TECH.AC.TH
ห้องพักครู อาคาร A ชั้น 6 ห้อง 601
ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท