สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

IES : Innovation eSport

สาขาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการออกแบบ สร้างสรรค์ พัฒนา และวิเคราะห์ ระบบคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน อีกทั้งยังออกแบบการแข่งขัน และเป็นผู้จัด การแข่งขันกีฬา eSport ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสร้าง และ พัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี ด้านศิลปะ และด้านธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเป็น Tech Start-Up มีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมเกม

 • ออกแบบและผลิตเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เช่น VR และ AR ที่ใช้จริงในภาคธุรกิจ
 • วิทยาลัยฯ ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออกแบบหลักสูตรเกม และการจัดการ E-sports แบบมืออาชีพ
  และความร่วมมือด้านบุคคลากรทางการศึกษา และ อุปกรณ์การเรียนการสอน
 • นำเทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน

ปัจจุบันสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชั่น มีหลักสูตรการเรียนการสอน :

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  – ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชั่น เรียนภาคปกติ หลักสูตร 2 ปี

ความรู้ที่จะได้รับ

 • ออกแบบและผลิตเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เช่น VR และ AR ที่ใช้จริงในภาคธุรกิจ
 • ผลิต ออกแบบ และสร้างสรรค์ เกมและแอนิเมชัน
 • ผลิต ออกแบบ และสร้างสรรค์ Visual effects สำหรับเกมและแอนิเมชัน
 • ออกแบบ และ จัดการแข่งขันกีฬา คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน ( eSport )
ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท