สาขาวิชาการท่องเที่ยว (IHAT Program)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (IHAT : International Hospitality and Tourism Program) มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา ดังต่อไปนี้

The Objective of IHAT program is to produce students with language skills and education in the operational management of International Hospitality and Tourism program with a particular focus on languages, management of food and beverages, front office systems, house keeping and tourism processes.

สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางด้านความคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งภาคปฎิบัติยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกปฎิบัติ โดยมีการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง นักศึกษาจะได้สำรวจและวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ เพื่อส่งเสริมประสบการ์จริงให้กับนักศึกษา โดยทางสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้มีการจัดการเรียนการสอน เน้นภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการนำเที่ยว รวมถึงนักศึกษายังได้เรียนรู้ ภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น และยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร วิชาการท่องเที่ยวยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ปัจจุบันสาขาวิชาการท่องเที่ยว (IHAT Program) จัดการเรียนการสอน 

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  – ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว เรียนภาคปกติ หลักสูตร 3 ปี  
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  – ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว เรียนภาคปกติ/ภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปี

ความรู้ที่จะได้รับ

 • การจัดการธุรกิจนำเที่ยว/การออกตั๋วโดยสาร
 • การท่องเที่ยวเชิงนิเทศ
 • งานมัคคุเทศก์
 • การบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
 • ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยและต่างประเทศ
 • ความรู้ด้านการโรงแรม
 • ความรู้ศัพท์ทางด้านการท่องเที่ยว 
 • ประวัติและความสำคัญของแหล่งการท่องเที่ยว
 • ธุรกิจการบิน
 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน
 • การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
 • จรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี
 • การฝึกปฎิบัติทาง e-business

แผนการเรียนในระดับชั้น ปว

แผนการเรียน

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวช.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส.

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส. (ม.6)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส. (ม.6)

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

มัคคุเทศก์

งานธุรกิจการท่องเที่ยว

งานด้านการขนส่ง

นักประชาสัมพันธ์

งานโรงแรมและรีสอร์ท

งานธุรกิจการบิน

ติดต่อสาขาวิชาการท่องเที่ยว (IHAT Program)

02-517-3999 ต่อ 701 , 02-5176737
@TSNTHAITECH
INFO@TSN.THAI-TECH.AC.TH
ห้องพักครู อาคาร A ชั้น 7 ห้อง 701
ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท