ปรัชญา / วิสัยทัศน์

คุณภาพ – คุณธรรม

คุณภาพ หมายถึง นักศึกษาจะต้องมีความรู้เป็นเลิศวิชาสามัญและวิชาชีพจึงได้นำ เอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและสังคม

คุณธรรม หมายถึง การให้ความรู้และฝึกนักศึกษาทุกคนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการแก้ปัญหาทางสังคม

10 ประการสู่คำว่า “คุณภาพ คุณธรรม” 

 1. สถานศึกษา สะอาด ร่มรื่นเหมาะสมกับการเป็นที่ใฝ่หาความรู้ ทั้งห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องปฏิบัติการ โรงอาหารและบริเวณทั่วไป 
 2. ครู-นักเรียน แต่งกายมีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะเคารพเชื่อฟัง พูดจาไพเราะ จิตใจอ่อนโยน และมีน้ำใจให้กันและกัน 
 3. อุปกรณ์และเครื่องมือในการเรียนการสอน การทดลองพรั่งพร้อมเหมาะสมกับหลักสูตรและจำนวนนักเรียน นักศึกษา มีการจัดระบบระเบียบการดูแลรักษาและการใช้อย่างถูกต้อง 
 4. คู่มือพร้อมสื่อการสอน สมุดใบงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรและถูกต้อง 
 5. การควบคุม ดูแลการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักสูตร
 6. ระบบการบริหารต้องมีระเบียบขั้นตอนเป็นแบบแผนและทำงานกันเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 7. ตำราทางวิชาการสำหรับค้นคว้ามีเพียงพอสำหรับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา
 8. ซ่อมและสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้ และสามารถไปประยุกต์หรือเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน
 9. การแสดงออกของครู-นักเรียน ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งกีฬา ชมรม และอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ
 10. นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เป็นสถานศึกษาสมัยใหม่ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ พร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

อัตลักษณ์วิทยาลัย

 “แต่งกายดี มีจิตอาสา”  

เอกลักษณ์วิทยาลัย

“เน้นคุณธรรม บริการสังคม”

นโยบายวิทยาลัย                                                                                                                                                

วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียน-นักศึกษาให้เป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้และเทคโนโลยีก้าวไกล ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนด้วยจิตสำนึกที่มีความรับผิดชอบของครู-อาจารย์

เป้าหมายของวิทยาลัย

 1. ผู้เรียนมีคุณาพ จบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา
 2. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวิถีวิตตามหักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย            อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด
 4.  สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและประชาคมอาเซียน
 5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สถานศึกษาเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน และสถานประกอบการ
 7. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และชุมชน
 8. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ
 9. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี ถึงดีมาก
ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท