สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการจัดการเรียนการสอนในด้านเทคโฯโลยี การคลังสินค้า ระบบการขนส่ง การนำเข้าและส่งออกอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการฝึกปฎิบัติจริงในสถานประกอบการ ทางสาขาวิชาได้มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการออกฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการโลจิสิกส์อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน : 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                                                                                                              

– ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เรียนภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปี

ความรู้ที่จะได้รับ

  • กระบวนการทางธุรกิจ
  • กระบวนการขนส่ง การผลิต การขนสินค้า
  • การจัดซื้อจัดหา
  • การจัดการ Supply Clain
  • การนำเข้าและส่งออกสินค้า
  • กระบวนการผลิต
  • กระบวนการขนสินค้า
  • การขนส่งทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ
  • การบริหารการจัดการทางการ

แผนการเรียนในระดับชั้น ปว

แผนการเรียน

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส.

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส. (ม.6)

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์

ผู้จัดการฝ่ายการขนส่ง

ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าและส่งออก

ติดต่อสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

02-517-3999 ต่อ 607 , 02-517-6737
@TSNTHAITECH
INFO@TSN.THAI-TECH.AC.TH
ห้องพักครู อาคาร A ชั้น 6 ห้อง 607
ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท