มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห่วงใย “นักศึกษา” – “บุคลากร” จัดทำประกันไวรัสโคโรน่า 25,036 กรมธรรม์ แก่นักศึกษาและบุคลากร

จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้ โรค “ไวรัสโคโรน่า 2019” หรือ “COVID-19” ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการจัดทำประกันไวรัสโคโรน่า ให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ทั้ง 3 วิทยาเขต จำนวน 25,036 คน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังมีมาตรการดูแลเพื่อป้องกันความเสี่ยง ตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างเคร่งครัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณทางผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ที่มีความห่วงใยต่อสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในเครือได้ดำเนินการจัดทำประกัน“ไวรัสโคโรน่า 2019” หรือ “COVID-19” ให้กับนักเรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่านในวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท