นักศึกษาระดับ ปวช.3 ร่วมกิจกรรมค่ายสานรักสานสัมพันธ์ ณ ค่ายไพรภูวา จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่ 9-11 มกราคม 2563 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 119 คน  ได้เข้าค่ายตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมค่ายสานรักสานสัมพันธ์”  ณ ค่ายไพรภูวา จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 เป็นการฝึกระเบียบ วินัย ความอดทน ให้กับนักศึกษา การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น  ฝึกเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก และการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อจะเรียนรู้หรือใช้ชีวิตในวันข้างหน้าให้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น และนักศึกษาจะได้นำความรู้และประสบการณ์จากการทำกิจกรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในอนาคต

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท