สาขาวิชาการตลาด IMAT

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด ( IMAT ) พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการศึกษาในด้านการตลาดบริการ (Service Marketing) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อสร้างนักการตลาดอย่างมืออาชีพ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยเชิญวิทยากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด

รายละเอียดเพิ่มเติม ….

ปวช. รอบปกติ

สาขาวิชาการตลาด
ปวช. รอบปกติ
เรียน 3 ปี
( เรียนจันทร์ – ศุกร์ | 08.30 – 14.30 น. )

สมัครเรียน

ปวส. รอบปกติ

สาขาวิชาการตลาด
ปวส. รอบปกติ
เรียน 2 ปี
(เรียนจันทร์ – ศุกร์ | 08.30 – 14.30 น. )

สมัครเรียน

ปวส. รอบพิเศษ

สาขาวิชาการตลาด
ปวส. รอบพิเศษ
เรียน 2 ปี
( เรียนวันอาทิตย์ | 08.30 – 16.00 น.)

สมัครเรียน

ทำอาชีพหลัก จัดอาชีพเสริม เพิ่มเติมต่อยอดธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการศึกษาในด้านการตลาดบริการ (Service Marketing) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อสร้างนักการตลาดอย่างมืออาชีพ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยเชิญวิทยากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด

กิจกรรมการเรียน มีการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและโอกาสทางดารเรียนรู้ในการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการตลาด ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ปัจจุบันสาขาวิชาการตลาด ( IMAT ) เปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด เรียนภาคปกติ หลักสูตร 3 ปี 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด เรียนภาคปกติ / ภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปี 

IMAT : International Marketing and Technology

กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร

สปา

สาขาวิชาการตลาด

เสริมสวย

สาขาวิชาการตลาด

Digital Marketing

สาขาวิชาการตลาด

นาฏศิลป์ไทย

สาขาวิชาการตลาด

ทุนการศึกษา 18,000 บาท*

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

– แบ่งผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
– ไม่ต้องสอบเข้า ไม่คัดเกรด
– กู้ กยศ / กรอ ได้
– ฟรี !! เครื่องแต่งกาย ชุดพละ
– ฟรี !! สมุด และ หนังสือเรียน

สมัครเรียน

สมัครเรียน

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

– แบ่งผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
– ไม่ต้องสอบเข้า ไม่คัดเกรด
– ฟรี !! เครื่องแต่งกาย ชุดพละ
– ฟรี !! สมุด และ หนังสือเรียน

สมัครเรียน

ทุนมูลนิธิคุณแผ่นดิน

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

– ชำระค่าเทอมเพียง 3,600 บาทต่อเทอม
– แบ่งผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
– รักษาเกรด และ มีชั่วโมงกิจกรรม
– กู้ กยศ / กรอ ได้
– ฟีรี !! เครื่องแต่งกาย ชุดพละ
– ฟรี !! สมุด และ หนังสือเรียน

สมัครเรียน

แผนการเรียนในระดับชั้น ปว

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส. (ม.

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท