สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ DBI

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช)
หรือ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส)

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ระดับ ปวส.) หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระดับ ปวช.)
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการทำงาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำนักงาน การออกแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานฮาร์ดแวร์ ระบบฐานข้อมูล การออบแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งการสร้างเว็บไซต์ ที่สามารถทำงานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ….

รายละเอียดเพิ่มเติม ….

ปวช. รอบปกติ

สาขาวิชาการบัญชี
ปวช. รอบปกติ
เรียน 3 ปี
( เรียนจันทร์ – ศุกร์ | 08.30 – 14.30 น. )

สมัครเรียน

ปวช. รอบพิเศษ

สาขาวิชาการบัญชี
ปวส. รอบปกติ
เรียน 3 ปี
( เรียนวันอาทิตย์ | 08.30 – 16.00 น. )

สมัครเรียน

ปวส. รอบปกติ

สาขาวิชาการบัญชี
ปวส. รอบปกติ
เรียน 2 ปี
( เรียนจันทร์ – ศุกร์ | 08.30 – 14.30 น. )

สมัครเรียน

ปวส. รอบพิเศษ

สาขาวิชาการบัญชี
ปวส. รอบพิเศษ
เรียน 2 ปี
( เรียนวันอาทิตย์ | 08.30 – 16.00 น.)

สมัครเรียน

เทคโนโลยีก้าวไกล เราพร้อมจะไปด้วยกัน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ เทคโนโลยีธุรกิจดิจทัล

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ระดับ ปวส.) หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระดับ ปวช.)  ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการทำงาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำนักงาน การออกแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานฮาร์ดแวร์ ระบบฐานข้อมูล การออบแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งการสร้างเว็บไซต์ ที่สามารถทำงานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น ตลอดจนการประยุกต์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง มีการจัดกิจกรรมการเรียนโดยเน้นการฝึกทักษะสู่การปฎิบัติจริง เพื่อให้เกิดความชำนาญสามารถสร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สู่การเป็นนักคอมพิวเตอร์มืออาชีพที่ทันต่อโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจยังสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( DBI ) เปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนภาคปกติ หลักสูตร 3 ปี 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนภาคพิเศษ หลักสูตร 3 ปี 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนภาคปกติ หลักสูตร 2 ปี 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปี 

DBI : Digital Business Innovation

กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร

ROBOT & IoT

#DekDBI

ROBOT & IoT

#DekDBI

TSN Prodruction

#DekDBI

DBI STUDIO

#DekDBI

ทุนการศึกษา 18,000 บาท*

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

– แบ่งผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
– ไม่ต้องสอบเข้า ไม่คัดเกรด
– กู้ กยศ / กรอ ได้
– ฟรี !! เครื่องแต่งกาย ชุดพละ
– ฟรี !! สมุด และ หนังสือเรียน

สมัครเรียน

สมัครเรียน

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

– แบ่งผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
– ไม่ต้องสอบเข้า ไม่คัดเกรด
– ฟรี !! เครื่องแต่งกาย ชุดพละ
– ฟรี !! สมุด และ หนังสือเรียน

สมัครเรียน

ทุนมูลนิธิคุณแผ่นดิน

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

– ชำระค่าเทอมเพียง 3,600 บาทต่อเทอม
– แบ่งผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
– รักษาเกรด และ มีชั่วโมงกิจกรรม
– กู้ กยศ / กรอ ได้
– ฟีรี !! เครื่องแต่งกาย ชุดพละ
– ฟรี !! สมุด และ หนังสือเรียน

สมัครเรียน

แผนการเรียนในระดับชั้น ปว

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส. (ม.

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท