สาขาวิชาการบัญชี BITA

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี ( BITA ) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

ปวช. รอบปกติ

สาขาวิชาการบัญชี
ปวช. รอบปกติ
เรียน 3 ปี
( เรียนจันทร์ – ศุกร์ | 08.30 – 14.30 น. )

สมัครเรียน

ปวส. รอบปกติ

สาขาวิชาการบัญชี
ปวส. รอบปกติ
เรียน 2 ปี
(เรียนจันทร์ – ศุกร์ | 08.30 – 14.30 น. )

สมัครเรียน

ปวส. รอบพิเศษ

สาขาวิชาการบัญชี
ปวส. รอบพิเศษ
เรียน 2 ปี
( เรียนวันอาทิตย์ | 08.30 – 16.00 น.)

สมัครเรียน

เรียนบัญชีไม่น่าเบื่อ มีแอพช่วยได้

สาขาวิชาการบัญชี

จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สาขาวิชาการบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในรายวิชาและนอกรายวิชา เพื่อให้นักเรียน – นักศึกษา มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษี ภาษา การเงิน บริหารธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีที่ก้าวทันกับ “ยุคดิจิทัล สู่ Thailand 4.0”  เป็น “นักบัญชียุคดิจิทัล” จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

สาขาวิชาการบัญชี (BITA) เปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี เรียนภาคปกติ หลักสูตร 3 ปี 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี เรียนภาคปกติ / ภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปี 

BITA : Business Investors Tax and Accountancy

กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร

บริษัทจัดทำบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

สาขาวิชาการบัญชี

Cooking

สาขาวิชาการบัญชี

BITA STUDIO

สาขาวิชาการบัญชี

ทุนการศึกษา 18,000 บาท*

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

– แบ่งผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
– ไม่ต้องสอบเข้า ไม่คัดเกรด
– กู้ กยศ / กรอ ได้
– ฟรี !! เครื่องแต่งกาย ชุดพละ
– ฟรี !! สมุด และ หนังสือเรียน

สมัครเรียน

สมัครเรียน

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

– แบ่งผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
– ไม่ต้องสอบเข้า ไม่คัดเกรด
– ฟรี !! เครื่องแต่งกาย ชุดพละ
– ฟรี !! สมุด และ หนังสือเรียน

สมัครเรียน

ทุนมูลนิธิคุณแผ่นดิน

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

– ชำระค่าเทอมเพียง 3,600 บาทต่อเทอม
– แบ่งผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
– รักษาเกรด และ มีชั่วโมงกิจกรรม
– กู้ กยศ / กรอ ได้
– ฟีรี !! เครื่องแต่งกาย ชุดพละ
– ฟรี !! สมุด และ หนังสือเรียน

สมัครเรียน

แผนการเรียนในระดับชั้น ปว

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส. (ม.

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท