ประกาศผล การประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2566

การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย

ภาษาไทย ระดับ ปวช.

ภาษาไทย ระดับ ปวส.

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.

ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส.

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีน

ภาษาจีน ระดับ ปวช.

ภาษาจีน ระดับ ปวส.

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท