สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สาขาวิชาการบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในรายวิชาและนอกรายวิชา เพื่อให้นักเรียน – นักศึกษา มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษี ภาษา การเงิน บริหารธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีที่ก้าวทันกับ “ยุคดิจิทัล สู่ Thailand 4.0”  เป็น “นักบัญชียุคดิจิทัล” จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ปัจจุบันสาขาวิชาการบัญชี มีหลักสูตรการเรียนการสอน 

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  – ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี เรียนภาคปกติ หลักสูตร 3 ปี 
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  – ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี เรียนภาคปกติ/ภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปี

ความรู้ที่จะได้รับ

 • การทำงบการเงินของสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • การตรวจสอบบัญชีภายใน และภายนอกของสถานประกอบการ
 • การวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน
 • การบัญชีเพื่องานบริหารธุรกิจ
 • การคำนวณภาษีอากรทุกประเภท
 • การวางผังบัญชี และการลงรายการบัญชีสำหรับธุรกิจต่าง ๆ 
 • ความรู้ศัพท์ทางด้านบัญชี
 • ระบบสารสนเทศทางบัญชีอย่างเต็มรูปแบบ
 • การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน
 • การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • จรรยาบรรณในวิชาชีพของการเป็นนักบัญชีที่ดี
 • การฝึกปฎิบิติในสถานประกอบการ

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวช.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส.

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส. (ม.6)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

นักบัญชี/การเงิน

ครู/อาจารย์

พนักงานธนาคาร

นักวิเคราะห์ด้านบัญชีการเงิน

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน

ติดต่อสาขาวิชาการบัญชี

Asset 1@3x
 • 02 - 517 - 3999
 • 02 - 517 - 6737
 • @TSNTHAITECH
 • INFO@TSN.THAI-TECH.AC.TH
 • ห้องพักครู อาคาร A ชั้น 8 ห้อง 807