สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา ดังต่อไปนี้

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทาด้านความคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งภาคปฎิบัติยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกปฎิบัติ โดยมีการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง นักศึกษาจะได้สำรวจและวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ เพื่อส่งเสริมประสบการ์จริงให้กับนักศึกษา โดยทางสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้มีการจัดการเรียนการสอน เน้นภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการนำเที่ยว รวมถึงนักศึกษายังได้เรียนรู้ ภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น และยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพระหว่างประเทศม

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ปัจจุบันสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอน 

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  – ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เรียนภาคปกติ หลักสูตร 3 ปี  
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  – ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เรียนภาคปกติ/ภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปี

ความรู้ที่จะได้รับ

 • การจัดการธุรกิจนำเที่ยว/การออกตั๋วโดยสาร
 • การท่องเที่ยวเชิงนิเทศ
 • งานมัคคุเทศก์
 • การบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
 • ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยและต่างประเทศ
 • ความรู้ด้านการโรงแรม
 • ความรู้ศัพท์ทางด้านการท่องเที่ยว
 • ประวัติและความสำคัญของแหล่งการท่องเที่ยว
 • ธุรกิจการบิน
 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน
 • การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
 • จรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี
 • การฝึกปฎิบิติทาง e-business

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวช.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส.

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส. (ม.6)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

มัคคุเทศก์

งานธุรกิจการท่องเที่ยว

งานด้านการขนส่ง

นักประชาสัมพันธ์

งานโรงแรมและรีสอร์ท

งานธุรกิจการบิน

ติดต่อสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Asset 1@3x
 • 02-517-3999 ต่อ 701
 • 02-517-6737
 • @TSNTHAITECH
 • INFO@TSN.THAI-TECH.AC.TH
 • ห้องพักครู อาคาร A ชั้น 7 ห้อง 701