วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2563

เรียนอาชีวะ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน
สมัครเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

สมัครเรียน

อาชีวะ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน
สมัครเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

สมัครเรียน

ข้อมูลการสมัครเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตร ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ภาคปกติ และ ภาคทวิภาคี

คณะวิชาการบัญชี

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การทำงบการเงินของสถานประกอบการ
 • จัดทำงบการเงินธุรกิจให้บริการ, ซื้อขายสินค้าและธุรกิจอุตสหกรรม
 • บัญชีภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • การใช้โปรแกรมงานบัญชี
 • การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

คณะวิชาการตลาด

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด
 • การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการประกอบธุรกิจ
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • การตกแต่งหน้าร้านและการจัดแสดงสินค้า
 • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

คณะวิชาธุรกิจค้าปลีก

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การบัญชีเบื้องต้น
 • การขายเบื้องต้น
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
 • ศิลปะการขาย การจัดแสดงสินค้า
 • การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
 • การปฎิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีกในสถานประกอบการ

คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การใช้โปรแกรม Microsoft, Adobe
 • การใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
 • การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
 • การสร้างเว็บไซต์
 • การใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การจัดการธุรกิจนำเที่ยว 3 ภาษา
 • การออกตั๋วโดยสาร งานมัคคุเทศก์
 • ประวัติความสำคัญของแหล่งการท่องเที่ยว
 • การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
 • การโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • งานส่วนหน้าของโรงแรม งานฝ่ายแม่บ้าน
 • ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
 • การนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ภาคปกติ และ ภาคทวิภาคี

คณะวิชาการบัญชี

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การทำงบการเงินของสถานประกอบการ
 • การตรวจสอบทั้งบัญชีภายใน ภายนอก
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • บัญชีภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • การใช้โปรแกรมงานบัญชี
 • การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรม Visio
 • จัดทำบัญชีและขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชีได้

คณะวิชาการตลาด

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด
 • การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการประกอบธุรกิจ
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • การวิจัยทางธุรกิจ
 • การตกแต่งหน้าร้านและการจัดแสดงสินค้า
 • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สำหรับการสร้างสื่อออนไลน์
 • การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
 • การผลิตสินค้านวัตกรรมเพื่อการดำเนินธุรกิจ

คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การใช้โปรแกรม Microsoft, Adobe ขั้นสูง
 • ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ
 • การจัดการฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ
 • ระบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาขั้นสูง
 • การเขียนโปรแกรมระบบ E-Commerce 2 ภาษาและแอพพลิเคชัน
 • การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์/li>

คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การจัดการธุรกิจนำเที่ยวระหว่างประเทศ
 • การออกตั๋วโดยสาร งานมัคคุเทศก์
 • ประวัติความสำคัญของแหล่งการท่องเที่ยว
 • การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
 • การโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • งานส่วนหน้าของโรงแรม งานฝ่ายแม่บ้าน
 • ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
 • การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • พฤติกรรมและวัฒนธรรมนักท่องเที่ยว
 • การท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน
 • การขนส่งเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การสอบขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศน์เฉพาะภูมิภาค(บัตรมัคคุเทศก์)

คณะวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • กระบวนการจัดการธุรกิจโลจิสติกส์
 • กระบวนการขนส่ง การผลิต การคลังสินค้า
 • การจัดซื้อ จัดหา
 • กระบวนการ SUPPLY CHAIN
 • การนำเข้าและส่งออกสินค้า
 • การจัดการต้นทุนสินค้าและเทคโนโลยีการทำสินค้า
 • การบริหารระบบข้อมูลสำหรับโลจิสติกส์

ทำไมควรเลือกเรียนที่วิทยาลัยทักษิณาฯ

 • เรียนภาษากับเจ้าของภาษา ทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ มีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
 • มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
 • มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
 • บุตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรียนได้
 • สามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้
 • นักศึกษาทุกคนมีประกันอุบัติเหตุ
 • มีสิทธิ์สอบเป็นนักศึกษาวิชาทหารทุกคน

รายละเอียดการสมัคร

 1. 1 คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ระดับ ปวช. : จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า

  ระดับ ปวส. : จบการศึกษาระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า

 2. 2 เอกสารในการสมัครเรียน

  2.1 ใบ รบ. (ฉบับจริง)

  2.2 ใบ ปพ. (ฉบับจริง)

  2.3 ใบรับรองการศึกษา

  2.4 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

  2.5 สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษาและบิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง

  2.6 สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษาและบิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง

 3. 3 สมัครและสอบถาม

  ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา TSN

  โทร. 02-517-3999

  Website: www.tsn.thai-tech.ac.th

  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
กลับสู่เว็บไซต์หลัก