วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

 

เรียนอาชีวะ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน
สมัครเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

ข้อมูลการสมัครเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตร ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ภาคปกติ และ ภาคทวิภาคี

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การทำงบการเงินของสถานประกอบการ
 • จัดทำงบการเงินธุรกิจให้บริการ, ซื้อขายสินค้าและธุรกิจอุตสหกรรม
 • บัญชีภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • การใช้โปรแกรมงานบัญชี
 • การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด
 • การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการประกอบธุรกิจ
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • การตกแต่งหน้าร้านและการจัดแสดงสินค้า
 • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การบัญชีเบื้องต้น
 • การขายเบื้องต้น
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
 • ศิลปะการขาย การจัดแสดงสินค้า
 • การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
 • การปฎิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีกในสถานประกอบการ

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การใช้โปรแกรม Microsoft, Adobe
 • การใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
 • การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
 • การสร้างเว็บไซต์
 • การใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การจัดการธุรกิจนำเที่ยว 3 ภาษา
 • การออกตั๋วโดยสาร งานมัคคุเทศก์
 • ประวัติความสำคัญของแหล่งการท่องเที่ยว
 • การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
 • การโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • งานส่วนหน้าของโรงแรม งานฝ่ายแม่บ้าน
 • ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
 • การนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ภาคปกติ และ ภาคทวิภาคี

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การทำงบการเงินของสถานประกอบการ
 • การตรวจสอบทั้งบัญชีภายใน ภายนอก
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • บัญชีภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • การใช้โปรแกรมงานบัญชี
 • การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรม Visio
 • จัดทำบัญชีและขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชีได้

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด
 • การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการประกอบธุรกิจ
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • การวิจัยทางธุรกิจ
 • การตกแต่งหน้าร้านและการจัดแสดงสินค้า
 • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สำหรับการสร้างสื่อออนไลน์
 • การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
 • การผลิตสินค้านวัตกรรมเพื่อการดำเนินธุรกิจ
 •  

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การใช้โปรแกรม Microsoft, Adobe
 • การใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
 • การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
 • การสร้างเว็บไซต์
 • การใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • การจัดการธุรกิจนำเที่ยวระหว่างประเทศ
 • การออกตั๋วโดยสาร งานมัคคุเทศก์
 • ประวัติความสำคัญของแหล่งการท่องเที่ยว
 • การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
 • การโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • งานส่วนหน้าของโรงแรม งานฝ่ายแม่บ้าน
 • ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
 • การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • พฤติกรรมและวัฒนธรรมนักท่องเที่ยว
 • การท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน
 • การขนส่งเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การสอบขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศน์เฉพาะภูมิภาค(บัตรมัคคุเทศก์)

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

 • กระบวนการจัดการธุรกิจโลจิสติกส์
 • กระบวนการขนส่ง การผลิต การคลังสินค้า
 • การจัดซื้อ จัดหา
 • กระบวนการ SUPPLY CHAIN
 • การนำเข้าและส่งออกสินค้า
 • การจัดการต้นทุนสินค้าและเทคโนโลยีการทำสินค้า
 • การบริหารระบบข้อมูลสำหรับโลจิสติกส์
 •  

ทำไมควรเลือกเรียนที่วิทยาลัยทักษิณาฯ

 • เรียนภาษากับเจ้าของภาษา ทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ มีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
 • มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
 • มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
 • บุตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรียนได้
 • สามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้
 • นักศึกษาทุกคนมีประกันอุบัติเหตุ
 • มีสิทธิ์สอบเป็นนักศึกษาวิชาทหารทุกคน

รายละเอียดการสมัคร

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับ ปวช. : จบการศึกษาระดับ ม.3/ กศน. หรือเทียบเท่า

 • ระดับ ปวส. : จบการศึกษาระดับ ปวช./ม.6/ กศน. หรือเทียบเท่า

 • เอกสารการสมัครเรียน

 1. ใบ รบ. (ฉบับจริง)

 2. ใบ ปพ. (ฉบับจริง)

 3. ใบรับรองการศึกษา

 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 5. สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษาและบิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง

 6. สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษาและบิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง

 • ช่องทางการชำระเงิน

 1. เงินสด : ชำระที่วิทยาลัย เวลา 8.30-16.00

 2. โอนผ่านบัญชีธนาคาร :
  ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

  ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 103-2-44168-3

โอนเสร็จแล้วสแกน QR Code นี้ เพื่อส่งหลักฐานการชำระเงิน

1. ส่งสลิป (หลักฐานการโอนเงิน)

2. แจ้งรหัสนักศึกษา

3. แจ้งชื่อ – นามสกุล

 • ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ TSN

โทร. 02-517-3999

website: https://tsn.thai-tech.ac.th

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

 • 02-517-3999
 • เลขที่ 850 ถนนรามอินทรา กม.12 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

© 2020 Thai-Tech Group