หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรรอบปกติ

หลักสูตรรอบปกติ
เรียนจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น.
ทางวิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอนในสาขา

– สาขาวิชาการบัญชี ( BITA ) ระดับ ปวช. และ ปวส.
– สาขาวิชาการตลาด ( IMAT) ระดับ ปวช. และ ปวส.
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( DBI ) ระดับ ปวช.
– สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ( DBI ) ระดับ ปวส.
– สาขาวิชาการท่องเที่ยว ( IHAT ) ระดับ ปวช. และ ปวส.
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน ( IES ) ระดับ ปวส.

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (CG) ระดับ ปวช. และ ปวส.

 

หลักสูตรรอบบ่ายพิเศษ

หลักสูตรรอบบ่ายพิเศษ
เรียนวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
ทางวิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอนในสาขา

– สาขาวิชาการบัญชี ( BITA ) ระดับ ปวส.
– สาขาวิชาการตลาด ( IMAT) ระดับ ปวส.
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( DBI ) ระดับ ปวช
– สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ( DBI ) ระดับ ปวส.
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LSC)  ระดับ ปวส.

หลักสูตรเทียบโอน

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เปิดรับนักศึกษาเทียบโอนระดับอาชีวศึกษา ทุกสาขาวิชา !!

เพียงนำหลักฐาน
* ใบระเบียนแสดงผลการเรียนของทุกภาคเรียน ( รบ. ) ฉบับจริง
* ใบเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ปพ. ) ฉบับจริง.
มายื่นแก่ฝ่ายวิชาการฯ ก็สามารถที่จะเทียบโอนรายวิชา พร้อมเรียนได้เลย

ติดต่อ
ฝ่ายวิชาการ อาคาร A วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ 02 – 517 -3999
หรือได้ที่ เว็ปไซต์ www.facebook.com/TSNTHAITECH [ คลิ๊ก ]

ส่งข้อความถึงเรา รับทุนสนับสนุน 24,000 บาท