สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการศึกษาในด้านการตลาดบริการ (Service Marketing) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อสร้างนักการตลาดอย่างมืออาชีพ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยเชิญวิทยากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด

กิจกรรมการเรียน มีการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและโอกาสทางดารเรียนรู้ในการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบัน

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการตลาด ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ปัจจุบันสาขาวิชาการตลาด มีหลักสูตรการเรียนการสอน :

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  – ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด เรียนภาคปกติ หลักสูตร 3 ปี
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  – ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เรียนภาคปกติ/ภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปี

ความรู้ที่จะได้รับ

 • ศึกษาการตลาด E-Commerce.
 • ทฤษฎีหลักการตลาด หลักการขาย การเขียนแผนธุรกิจ
 • การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
 • ศึกษาช่องทางการจำหน่ายสินค้า กระจายสินค้า นโยบายตั้งราคาสินค้า
 • ศึกษากลยุทธ์ การวางแผน การวิเคราะห์ การวิจัย ด้านการตลาด
 • ศึกษาการตลาดดิจิทัลและการสื่อสารทางการตลาด
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน
 • การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และภาวะการเป็นผู้นำ
 • จรรยาบรรณในวิชาชีพของการเป็นนักการตลาดที่ดี
 • การฝึกปฎิบัติการดำเนินธุรกิจทางการตลาด และการจัดทำธุรกิจขนาดย่อม

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวช.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส.

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส. (ม.6)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

นักการตลาด/นักการขาย

ครู/อาจารย์

เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ

นักประชาสัมพันธ์

นักโฆษณา

ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ

ติดต่อสาขาวิชาการตลาด

Asset 1@3x
 • 02-512-3999 ต่อ 601
 • 02-512-6737
 • @TSNTHAITECH
 • INFO@TSN.THAI-TECH.AC.TH
 • ห้องพักครู อาคาร A ชั้น 6 ห้อง 601