สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการจัดการเรียนการสอนในด้านเทคโฯโลยี การคลังสินค้า ระบบการขนส่ง การนำเข้าและส่งออกอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการฝึกปฎิบัติจริงในสถานประกอบการ

ทางสาขาวิชาได้มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการออกฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการโลจิสิกส์อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน : 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                                                                                                              – ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เรียนภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปี

 

ความรู้ที่จะได้รับ

 • กระบวนการทางธุรกิจ
 • กระบวนการขนส่ง การผลิต การขนสินค้า
 • การจัดซื้อจัดหา
 • การจัดการ Supply Clain
 • การนำเข้าและส่งออกสินค้า
 • กระบวนการผลิต
 • กระบวนการขนสินค้า
 • การขนส่งทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ
 • การบริหารการจัดการทางการ

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส.

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์

ผู้จัดการฝ่ายการขนส่ง

ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าและส่งออก

ติดต่อสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

Asset 1@3x
 • 02-517-3999 ต่อ 607
 • 02-517-6737
 • @TSNTHAITECH
 • INFO@TSN.THAI-TECH.AC.TH
 • ห้องพักครู อาคาร A ชั้น 6 ห้อง 607