สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการทำงาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำนักงาน การออกแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานฮาร์ดแวร์ ระบบฐานข้อมูล การออบแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งการสร้างเว็บไซต์ ที่สามารถทำงานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น ตลอดจนการประยุกต์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง มีการจัดกิจกรรมการเรียนโดยเน้นการฝึกทักษะสู่การปฎิบัติจริง เพื่อให้เกิดความชำนาญสามารถสร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สู่การเป็นนักคอมพิวเตอร์มืออาชีพที่ทันต่อโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจยังสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

 

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชียังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ปัจจุบันสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดการเรียนการสอน : 

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  – ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนภาคปกติ /ภาคพิเศษ หลักสูตร 3 ปี
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  – ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนภาคปกติ/ภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปี

ความรู้ที่จะได้รับ

 • ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
 • ศึกษาระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โมบาย
 • ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างโปรแกรม
 • ศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network)
 • การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง
 • การออกแบบพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Applications)
 • การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ที่สามารถใช้งานบนโมบายได้
 • การออกแบบกราฟิกและตัดต่อสื่อดิจิทัลทุกรูปแบบ ทั้ง 2D และ 3D
 • การใช้โปรแกรมสำนักงาน (Ms.Microsoft Office)
 • การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และภาวะการเป็นผู้นำ
 • จรรยาบรรณในวิชาชีพของสายงานคอมพิวเตอร์

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวช.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส.

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนการเรียนในระดับชั้น ปวส. (ม.6)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

โปรแกรมเมอร์

นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น

ผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค

นักออกแบบสื่อ/ตัดต่อสื่อ

นักพัฒนาเว็บไซต์

นักวิเคราะห์และอกกแบบระบบ

ติดต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Asset 1@3x
 • 02-512-3999 ต่อ 301
 • 02-517-6737
 • @TSNTHAITECH
 • INFO@TSN.THAI-TECH.AC.TH
 • ห้องพักครู อาคาร A ชั้น 3 ห้อง 301